รศ. ดร. ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
Assoc. Prof. Teerawat Laonapakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Materials Science and Engineering, Fatigue and Fracture of Engineering Materials, Failure Analysis of Engineering Materials

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Materials Science, Nagaoka University of Technology Japan, 2555
    M.Eng. ,Agricultural System and Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2546