รศ. ดร. พรนภา เกษมศิริ
Assoc. Prof. Pornnapa Kasemsiri
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Polymer Networks, Polymer Alloys and Polymer Composites, Wood Plastic Composite, Biodegradable Polymer , Polymer Concrete, Alternative and Renewable Energy

Publication Scopus Journals : Pornnapa Kasemsiri

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2555
    วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2550
    วิศวกรรมศาตรบัณฑิต ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2548