อ. กรชวัล ชายผา
Miss Kornchawal Chaipah
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Electrical and computer Engineering, Carnegie-Mellon University สหรัฐอเมริกา, 2554