รศ. ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร
Assoc. Prof. Anan Kruesubthaworn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2546