รศ. ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร
Assoc. Prof. Anan Kruesubthaworn
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2546