รศ. ดร. ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี
Assoc. Prof. Thunyalux Ratpukdi
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Civil Engineering, North Dakota State University USA, 2552
    M.Sc. ,Environmental Manangement (International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2545
    วศ.บ ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2542