รศ. ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
Assoc. Prof. Kitirote Wantala
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Catalysis and Catalytic Reaction Engineering (Photocatalysis, Fenton-like process, VOCs thermal-oxidation), Separation Technology (Adsorption), Liquid biofuel productions (Hydrocracking, Pyrolytic catalysis), Solid biofuel productions (Hydrothermal carbonization, Torrefaction))

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2553
    วท.ม. ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2546
    วท.บ. ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย, 2540