รศ. ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา
Assoc. Prof. Kitirote Wantala
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Catalysis and Catalytic Reaction Engineering, Environmental Chemical Engineering, Separation Technology

Publication Scopus Journals : Kitirote Wantala

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2553
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2546
    วิทยาศาสตรบัณฑิต ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย, 2540