รศ. ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี
Assoc. Prof. Nantiwat Pholdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551