รศ. ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี
Assoc. Prof. Nantiwat Pholdee
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551