ผศ. ณัญธิวัฒน์ พลดี
Asst. Prof. Nantiwat Pholdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551