รศ. ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
Assoc. Prof. Tatpong Katanyukul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
machine learning, pattern recognition, optimization

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, Colorado State University USA, 2553
    M.Eng. ,Computer Science, Asian Institute of Technology ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย, 2539