รศ. ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์
Assoc. Prof. Komkrit Pitiruek
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Operations Research, Statistics, Engineering Economics

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial & Systems Engineering, Auburn University USA, 2554
    M.Eng. ,Industrial Engineering, Lamar University USA, 2548
    วศ.บ. ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย, 2538