ผศ. ดร. ศิรวดี อรัญนารถ
Asst. Prof. Sirawadee Arunyanart
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Supply chain and logistics optimization, Decision analysis, Industrial and operations management

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Man.Eng. ,Creative Science and Engineering, Waseda University Japan, 2559
    M.Log.Man ,Logistics Management, The University of Sydney Australia, 2550
    M.Eng.Sci. ,Manufacturing Engineering and Management, The University of New South Wales Australia, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544