ผศ. ดร. ชวิศ ศรีจันทร์
Asst. Prof. Chavis Srichan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Nanoelectronics

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Microelectronics and Embeded Systems, Asian Institute of Technology ไทย, 2561
    M.Sc. ,Microelectronics And Microsystems, Hamburg University of Technology เยอรมนี, 2549
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545