รศ. ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์
Assoc. Prof. Khanita Kamwilaisak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Photocatalytic reaction, Biomass conversion, Waste Valorization, Cellulose nanocrystals

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Chemical and Process Engineering, The University of Shiffield UK, 2552
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2536