ผศ. ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
Asst. Prof. Nararat Ruangchaijatupon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Informatics, The Graduate University for Advanced Studies Japan, 2552
    M.Sc. ,Telecommunications, University of Pittsburgh USA, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539