ผศ. ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร
Asst. Prof. Nararat Ruangchaijatupon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Informatics, The Graduate University for Advanced Studies ญี่ปุ่น, 2552
    Master of Science ,Telecommunications, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539