ศ. ดร. วันชัย สะตะ
Prof. Vanchai Sata
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Cement, Concrete, Pozzolan, Geopolymer, High strength concrete, Durability of concrete

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2548
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโครงสร้าง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533