รศ. ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
Assoc. Prof. Khwantri Saengprachatanarug
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Agricultural Engineering, Kagoshima University Japan, 2554
    M.Sc. ,Production System Engineering, The University of the Ryukyus Japan, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2547