รศ. ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
Assoc. Prof. Khwantri Saengprachatanarug
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D of Agriculture ,Agricultural Engineering, Kagoshima university ญี่ปุ่น, 2554
    Master of Agriculture ,Bioproduction, The University of the Ryukyus ญี่ปุ่น, 2551
    BA.Engineering ,Mechanical Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2547