ผศ. ดร. จารุพล สุริยวนากุล
Asst. Prof. Jarupol Suriyawanakul
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545