ผศ. ดร. จารุพล สุริยวนากุล
Asst. Prof. Jarupol Suriyawanakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Finite element analysis (FEA), Computational fluid dynamics (CFD), Applied mechanics

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545