อ. จารุพล สุริยวนากุล
Mr. Charuphon Suriyawanakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2556
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2551
    วิศวกรรมศาตรบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545