รศ. ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
Assoc. Prof. Chaiyan Junsiri
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2553
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543