รศ. ดร. กอปร ศรีนาวิน
Assoc. Prof. Korb Srinavin
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง ผลิตภาพงานก่อสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Construction Engineering and Management , Griffith University Australia, 2545
    M.Eng. ,Structural Engineering and Construction, Asian Institute of Technology ไทย, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532