รศ. ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
Assoc. Prof. Supasit Konyai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Water resources engineering Soil-Water Hydrology System Geographic Information System

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2553
    วศ.ม. ,วิศวกรรมดินและน้ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543