รศ. ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
Assoc. Prof. Supasit Konyai
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Land and Resources Environment , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552
    วศ.ม. ,วิศวกรรมดินและน้ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543