รศ. ดร. กัลยกร ขวัญมา
Assoc. Prof. Kulyakorn Khuanmar
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วท.ด. ,การจัดการสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2550
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2540