ผศ. ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น
Asst. Prof. Yuvarat Ngernyen
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Activated carbon, Adsorption, Biomass, Pyrolysis, Renewable Energy, Separation Technology, Alternative and Renewable Energy

Publication Scopus Journals : Yuvarat Ngernyen

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย, 2551
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย, 2545