รศ. ดร. สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
Assoc. Prof. Sutasinee Neramittagapong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Catalysis, Advance Material, Pollution Prevention, Alternative and Renewable Energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Environmental Chemistry and Engineering, Tokyo Institute of Technology Japan, 2547
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2536