รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์
Assoc. Prof. Maetee Boonpichetvong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng. ,Structural Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2538