รศ. เมธี บุญพิเชฐวงศ์
Assoc. Prof. Maetee Boonpichetvong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

Publication Scopus Journals : Maetee Boonpichetvong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng ,Structural Engineering, Asian Institute of Technology Thailand, 2540
    วศ.บ. ,วศ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2538