ผศ. ดร. พีร์นิธิ อักษร
Asst. Prof. Preenithi Aksorn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Construction Engineering and Infrastructure Management, Asian Institute of Technology ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539