ผศ. ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
Asst. Prof. Kittipitch Meesawat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Acoustics, DSP, Electronics

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Acoustics, Aalborg University Denmark, 2547
    M.Sc. ,Acoustics, Aalborg University Denmark, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย, 2539