รศ. ดร. สมชาย ชวนอุดม
Assoc. Prof. Somchai Chuan-Udom
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550
    วศ.ม. ,เครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539