รศ. ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย
Assoc. Prof. Kittiwet Kuntiyawichai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Water Resources Engineering, Wageningen University Netherlands, 2555
    วศ.ม. ,วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมขนส่ง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย, 2542