รศ. ดร. จารึก ถีระวงษ์
Assoc. Prof. Jaruek Teerawong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมโครงสร้าง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2547
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2533