ผศ. ชัยภัทร เครือหงส์
Asst. Prof. Chaiyaput Kruehong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Alternative and Renewable Energy, Advanced Material

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Chaiyaput Kruehong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Metallurgy and Ceramics Science, Tokyo Institute of Technology Japan, 2553
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย, 2542