รศ. ดร. เขมจิต เสนา
Assoc. Prof. Khemachit Sena
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2554
    Dipl.-Ing. ,วิศวกรรมเครื่องกล, RWTH Aachen University Germany, 2547