รศ. ดร. อาคม แก้วระวัง
Assoc. Prof. Arkom Kaewrawang
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical and Electronic Engineering, Shinshu University Japan, 2553
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543