รศ. ดร. อาคม แก้วระวัง
Assoc. Prof. Arkom Kaewrawang
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Electrical and Electronic Engineering, Shinshu University ญี่ปุ่น, 2553
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543