รศ. ดร. ธนา ราษฎร์ภักดี
Assoc. Prof. Thana Radpukdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Adaptive Robust Control, Heating, Ventilating, 2 Air Conditioning, Computation Fluid Dynamic

Publication Scopus Journals : Thana Radpukdee

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล (Control), Khon Kaen Univ. Thailand, 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล (Applied Mechanic), Khon Kaen Univ. Thailand, 2546
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, Khon Kaen Univ. Thailand, 2544