รศ. ดร. กานดา สายแก้ว
Assoc. Prof. Kanda Saikaew
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
XML DBMS Web service and Web 2.0, XML and Webservice, Database Management

Publication Scopus Journals : Kanda Saikaew

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Computer Science and Engineering, University of Michigan อเมริกา, 2546
    M.S. ,Computer Science and Engineering, University of Michigan อเมริกา, 2542
    B.S. ,B.S., Carnegie Mellon University อเมริกา, 2540