รศ. ดร. ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
Assoc. Prof. Danaipong Chetchotsak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Decision Making, Data Mining

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, Wichita State University USA, 2546
    MS. ,Industrial Engineering, Wichita State University USA, 2542
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537