รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
Assoc. Prof. Ratchaphon Suntivarakorn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, University of Tsukuba Japan, 2546
    M.Eng. ,Mechanical Engineering, University of Tsukuba Japan, 2543
    น.บ. ,นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย, 2555
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539