รศ. ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
Assoc. Prof. Chattichai Waisurasingha
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมสำรวจ

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Integrative Environmental Science, University of Tsukuba Japan, 2550
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสำรวจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมสำรวจ (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2543