ผศ. ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์
Asst. Prof. Chattichai Waisurasingha
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมสำรวจ

Publication Scopus Journals : Chattichai Waisurasingha

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,GIS/Remote Sensing, University of Tsukuba Japan, 2550
    วศ.ม. ,วิศวกรรมสำรวจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2545
    วศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2) ,วศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2543