ผศ. ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว
Asst. Prof. Apichart Artnaseaw
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Corrosion, Metalogy, Drying, Carbon nanotube

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปร.ด. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552
    วศ.ม. ,เทคโนโลยีวัสดุ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538