ผศ. อภิชาติ อาจนาเสียว
Asst. Prof. Apichart Artnaseaw
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Corrosion, Metalogy, Drying, Carbon nanotube

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Apichart Artnaseaw

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2552
    วศ.ม. ,เทคโนโลยีวัสดุ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ไทย, 2544