ผศ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์
Asst. Prof. Witcha Feungchan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Games Design, Ubiquitous Computing, Virtual Reality

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electronic Systems Engineering, University of Regina Canada, 2552
    วท.ม. ,วิทยาการคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543